Anasayfa » Tüzük

Tüzük

Altınyurt Spor Kulübü Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı           : “Altınyurt Spor Kulübü Derneği”dir.

Derneğin Merkezi                     :Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:38 Üsküdar,İstanbul’ dur.

Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı*

Madde 2-

Derneğin amacı üyelerinin ve sporcularının beden ve ruh eğitimini sağlamaktır.Dernek
amacını gerçekleştirmek için:
1. Spor yapmak isteyenleri bir araya toplar ve sporun çeşitli alanlarında yetiştirir, özel ve resmi
maçlara katılacak takımlar kurar.
2. Üyelerin ve sporcuların boş zamanlarını değerlendirmeleri için yardımcı çalışmalara girişir.
3. Sportif alanda çevrenin eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar.
4. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan menkul, gayrimenkul, vs. aynı hakları kiralar,
kiraya verir, inşa eder, inşa ettirir, satar, satın alır.
5. Dernekte içki içilmez ve kumar oynanmaz.
6. Dernek siyasetle iştigal etmez ve Dernekler Yasasının yasakladığı faaliyetlerde bulunmaz.
7. Dernek gelirlerinin % 80′ i tüzük amaçları için kullanılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 Üyelik ve Koşulları*

Madde 4- Derneğin asil üye ve fahri üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.
1. Asil Üye  : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 numaralı
Dernekler Yasasının 4 ve 16. Maddelerinde sürekli ve süreli dernek kurucusu veya üyesi hak
kapsamında kalmamak koşuluyla derneğe üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu Üyelik için
yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara
bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur.
Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan
başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.
2. Fahri Üye: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan ve Genel Kurul kararı ile bu ad altında
üyeliğe alınan kişilerdir. Türk vatandaşı ya da yabancı fahri üyeler için ikamet şartı aranmaz.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur ve üye aidatı ödemezler.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 5 – Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle derneğin amacı dışında faaliyetleri
saptananların, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerin, ödemekle yükümlü oldukları üyelik
ödentilerini bir yıldan fazla bir süre ödemeyenlerin üyeliklerine Yönetim Kurulu kararıyla son
verilir. Dernek amacı dışında faaliyetlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz
hakları vardır.

Üyelerin Hakları*

Madde 6 – Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa
hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları*

Madde 8-Derneğin Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.

Madde 9Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ocak ayıiçersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Derneğin fesih edilmesi,

Madde 11- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi 1 ay  içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

7-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

8-Mevzuatın ve 5253 sayılı dermekler kanununun kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 12-

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Madde 13-

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedeküyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Yürütme Birimi Ve Genel Sekreter

Madde 14 – Yürütme birimi, Yönetim Kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel Sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından ücretle görevlendirilir. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir

Yürütme Biriminin Görevleri

Madde 15 – Kulübün yürütme biriminde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının el verdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

1.Genel Sekreter,

2.Kulüp Saymanı,

3.Kulüp doktoru, yardımcısı, Sağlık personeli,

4.Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,

5.Spor Direktörü,

6.Genel Kaptanlar,

7.Teknik yönetici ve öğreticiler,

8.Kaptanlar

Yürütme Biriminin Görev ve Yetkileri

Madde 16- Kulüp yürütme birimi görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:

1.GENEL SEKRETER: Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ve kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik tüm hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar. Bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

2.KULÜP SAYMANI: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli eleman olup Genel Sekretere karşı sorumludur.

3.KULÜP DOKTORU, YARDIMCISI, SAĞLIK PERSONELİ: Kulübün yönetim ve yürütme görevlileriyle kulüp faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini, ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.TESİS VE MALZEME YÖNETİCİLERİ VE GÖREVLİLERİ:  Kulüp malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

5.SPOR DİREKTÖRÜ: Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği tüm spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

6.GENEL KAPTANLAR: Kulübün faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının her biri için Spor Direktörüyle Genel Sekreterin yapacakları öneri üzerine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel Kaptanlar, sorumlu oldukları spor dalının eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede Spor Direktörüne karşı sorumludurlar.

7.TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLER: Kulübün yapmayı amaçladığı spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri alan kişilerdir. Bunlar Genel Kaptana ve Yönetim Kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

8.KAPTANLAR: Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede çalıştıkları dalın Genel Kaptanına karşı sorumludurlar.

Danışmanlar

Madde 17 – Yönetim Kurulu ve yürütme birimine kulübün hizmetleri ile ilgili spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Kulüp Danışmanı görevlendirilir.

Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 18 – Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak en fazla 3 kişiden oluşan Kulüp Danışma Kurulları meydana getirilebilir. Danışma Kurullarında görevlendirilecek olanların, alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir. Hangi konuda Danışma Kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine Yönetim Kurulu karar verir. Danışma Kurulları, Yönetim Kurulunun karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri önermekle görevli olup Yönetim Kurulu adına Genel Sekretere karşı sorumludur

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 Derneğin Gelirleri*

Madde 19- Madde Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden yıllık olarak  50 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3– Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Üyelerin Genel Kurulda saptanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiş olan, sosyal ve sportif tesislerin inşaatı ve geliştirilmesi için ödeyecekleri katkı payları.

Madde 20 – Yan Gelirler

 Kulüp tüzüğünde yazılı amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile (otel, lokanta, sinema vb. gibi) ticari işletmelere sahip olabilir, işletmelerini de tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verebileceği gibi bir anonim şirkete de devredebilir.

Madde 21-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 22- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 23- Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için Denetleme Kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere Genel Kurul’ dan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılır.

Derneğin Feshi ve Tasfiye*

Madde 24- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün 9′ uncu maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulca verilecek fesih kararında Derneğin nakit, menkul ve gayri menkullerinin kime intikal ettirileceği de gösterilir. Kulübe bağış yolu ve sembolik bedelle yapılan intikallerden elde kalanlar eski sahiplerine aynı şekilde geri verilir. Fesih halinde tasfiye şeklini ve tasfiye memurunu da fesih kararı veren Genel Kurul tayin eder. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 25- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

1.Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2.Karar defteri : Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3.Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.

4.Bilanço esasındaki defterler : Bilanço ve Gelir tabloları düzenlenir.

5.Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6.Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

7.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgeleri bu deftere kaydedilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 26 – Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Toplantının başlayabilmesi için Genel Kurulun yapılmasında yeterli çoğunluk aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda hazır bulunan üyelerin 2 / 3′ ünün oyu ile yapılır.

Madde 27-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kurucular

Altınyurt  Spor Kulübü Derneği kurucuları şu kimselerdir.

 

Adı-Soyadı             Doğum Y.  Tarihi UyruğuMesleği           Adresi

1.Tuna BALTACIOĞLU    İstanbul     1924    T.C     Emekli     Çamlıca,Altunizade 9/11

2.Metin YASAVUL            İstanbul     1926    T.C     Matbaacı Çamlıca Altunizade Okul Sok.1

3.Engin YESARİOĞLU     İstanbul     1925    T.C     Emekli     Göztepe Bağdat C.265/1 (vefat etmiştir)

4.Fuat ERÇİN                   (Üyelikten ayrılmış ve vefat etmiştir)

5.Mehmet YENİÇERİ       (Üyelikten ayrılmış ve vefat etmiştir)

 

 

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes